เช็กด่วน ธ.อ.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว โอนวันละ 1 ล้านรายไม่เว้นวันหยุด

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยยังมีการช่วยเหลืออีกทางก็คือกลุ่มของเกษตร ที่ใช้ลงทะเบียนผ่านเว็บ เยียวยาเกษตรกรจากนั้นจะทยอย

โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 15 -21 มิถุนายน 2563 ต่อเนื่องทุกวันไ ม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ

1 ล้านราย สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผู้ที่อยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชี เมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก กษ. แล้ว ธ.ก.ส.

จะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันที สำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยี ยวย าเกษตรกรในเดือนแรก

(พฤษภาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท จาก

จำนวนเกษตรกรที่ กษ. ส่งมาให้จำนวน 7,684,132 ราย ทั้งนี้ สาเห ตุที่โอนไ ม่ได้เนื่องจากไ ม่พบบัญชีเงินฝาก

หรือบัญชีไ ม่ถูกต้องจำนวน 165,769 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 148,702 ราย และอยู่ระหว่างการส่งคืน

ข้อมูลให้ กษ. ตรวจสอบจำนวน 224,331 ราย (ตรวจสอบสถานะจำนวน 132,905 ราย และเป็นข้าราชการจำนวน

91,426 ราย) ส่วนกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยีย วย าแต่ไ ม่ประสงค์รับเงิน สามารถติดต่อหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียน

เกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไ ม่รับเงินดังกล่าว ซึ่ง กษ. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการ

ต่อไป ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับ กษ. ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อรอ

รับการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ เยี ยวย าเกษตรกร ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ โดยไ ม่จําเป็นต้องมา

เปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบั ตรประช าช น และท่าน

สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ เ ยียวย าเกษตรกร

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป