เตรียมเอกสารให้พร้อม 3 สินเชื่อใหม่ ธกส. เยียวยาเกษตรกร ชุดใหญ่ กู้50000 บาท ดอก 0% 3เดือน

คืบหน้าสำหรับเยียวย าเกษตรกร โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกร รมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดเผยว่า มติคณะกร รมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธร รมชาติ

และสถานการณ์การแพร่ระบาด วงเงินงบประมาณรวม 170,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพ ร่ระบ า ด ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอ ดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้

ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อ มของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อ มนำความรู้ต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอ กภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอ กเบี้ยร้อ ยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอ กเบี้ย MRR (ร้อ ยละ 6.50 ต่อปี)

2) สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกร รม

หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอ กเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อ ยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอ กเบี้ย MRR (ร้อ ยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อ ยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอ กเบี้ย MRR

3) สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อ การผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอ กเบี้ยปีแรกร้อ ยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอ กเบี้ยต ามชั้นลูกค้า

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ต ามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบร รเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน

ในอัตราดอ กเบี้ยคงที่ร้อ ยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยปลอ ดชำระคืนต้นเงิน

และดอ กเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ โดย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้วจำนวน 2,093,554 ราย

โดย ธ.ก.ส. ได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 446,356 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 4,176 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555