มาแล้ว ธอส.ปล่อยสินเชื่อบ้านเราไม่ทิ้งกัน มาดูเงื่อนไข สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอ กเบี้ย 1.99% ต่อปี

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

เป็นอีหหนึ่งสิ่งๆดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจ อ ย ากมีบ้าน โดยจากกรณีที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน อัตราดอ กเบี้ย 1.99% ต่อปี

คงที่นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอ กเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอ กเบี้ย MRR-2% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอ กเบี้ยเป็นไปต ามที่ธนาคารกำหนด วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ คือ เพื่อให้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขย าย ซ่อ มแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอ ยู่อาศัย

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะเข้าโครงการได้ คือ

บุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต ามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาล (มาตรการเงินเยียวย า 5,000 บาท)

บุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการบร รเทาผลกระทบ ทั้ง 10 มาตรการ

นอ กจากนี้ ธนาคารได้ยกเว้นค่าธร รมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โดยยื่นคำขอ กู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 ธ.ค.63

หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์