ผ่านเเล้ว ครม. อนุมัติเพิ่มอีก 5 โครงการ เยียวย าโควิด ใครมีสิทธิ์บ้าง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ 5 โครงการช่วยเหลือ เยียวย า เเละชดเชย เเก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ มีรายละเอียด ดังนี้

1.ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวย าจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม –กรกฎาคม 2563) โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท (3,492,666,000 บาท)

2.ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง

ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนเเล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวย า เเละชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท) โดยให้สำนักงๅนเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายเเละกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน เเละส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

3. ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวย าจากมาตรการอื่นของรัฐ เเละไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม เเละระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย

1) เด็ กจากครัวเรือนย ากจน (ตั้งเเต่เเรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน

2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน

3) ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน

โดยจ่ายเงินเยียวย ารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็ กเเรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ เเละเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท (20,345,643,000 บาท)

4. ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

4.1 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสเเละยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย

ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เเละผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางเเละระบบประกันสังคมของสำนักงๅนประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวย าจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เเล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเเละจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

4.2 การขย ายเวลาการจ่ายเงินให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเเละปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตที่ผ่านมาเเล้ว

โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม