“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รู้ยัง รับเงินเยียวยา 3,000 บาทอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รู้ยัง รับเงินเยียวยา 3,000 บาท อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ความคืบหน้า สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 (สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

แต่ทว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ (ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้)

สำหรับผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,164,222 คน โดยจะได้รับเงินเดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ( พ.ค.-ก.ค. 63)  รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อคน ใช้งบประมาณรวม 3,492,666,000 บาท  โดยผู้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันที

 

ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) กระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการฯ ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้ว โดยปัจจุบันผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังมีชีวิตอยู่มีจํานวนทั้งสิ้น 13.4  ล้านคน มีดังนี้

1. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ ช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้ว 5.69 ล้านคน (สัดส่วน 41%)

2. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว 3.54  ล้านคน (สัดส่วน 25%)

3. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แล้ว 2.1 ล้านคน (สัดส่วน 16% )

4. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 0.76 ล้านคน (สัดส่วน 6%)

5. ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 0.5 ล้านคน (สัดส่วน 4% )

ส่วนที่เหลือจํานวน 1.16  ล้านคน เป็นกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม