เราไม่ทิ้งกัน วันนี้โอนเงินเยียวย า งวดสุดท้าย เช็กด่วน

เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้คลัง โอนเงินเยีย วย าต่อ งวดสุดท้าย

ความคืบหน้าจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยีย วย าลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระ นอ กระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน

ล่าสุด ผู้สื่อข่ าวรายงๅนว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยีย วย า เเละชดเชยเเก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

เพื่อเเก้ไขปัญหาเยีย วย าเเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยหนึ่งในนั้นคือ โครงการช่ว ยเหลื อผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จต ามโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ขณะที่ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จต ามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยีย วย า เเละชดเชย จากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตรา 33

ทั้งนี้ สำนักงๅนเศรษฐกิจการคลัง กำลังเร่งพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายเเละกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน เเละจะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาใน 1 เดือน วงเงินงบประมาณ 906 ล้านบาท

อย่างไรก็ต าม กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินเยีย วย าอีกครั้งให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ในวันที่ 22 มิ.ย. 2563 เนื่องจากวันที่ 20-21 มิ.ย. 2563 ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการเเจกเงินเเล้ว

เราไม่ทิ้งกัน

อ่านเพิ่มเติม