ยินดีด้วย รัฐฯ เเจกเงิน 1,000 บาท รับเปิดเทอม ช่วยเหลือผู้ปกครอง เช็กสิทธิ์เลย

กล่าวถึง กรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรั ฐมนตรี

เเละรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ

“พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School

เพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563

เพื่อช่วยพ่อเเม่ ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลู กหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี

เเละขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา

เเละช่วยเเก้ปัญห าค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน

ที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา

จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน เเละค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

การที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชน เเบ็ค ทู สคูล”(Back To School) นั้น

นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของเ ชื้อโ ค วิ ด

เเละทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองเเละนักเรียน จะมีหน้ าที่เดินเข้า 2 โร ง

คือ ผู้ปกครองเข้าโร งจำนำ ลู กหลานเข้าโร งเรียน เเต่เมื่อมีโครงการเเบ็ค ทู สคูล (Back To School)

ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเเบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดั บหนึ่ง

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการเยีย วย านักเรียนของรั ฐบ าล จากเดิมที่ รมว.ศึกษาธิการ

เคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดั บอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บาท

จนถึงบัดนี้ ก็ยังไ ม่ได้รับการเยีย ว ย าใดๆ ทั้งสิ้น เเละนักเรียนในระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งเเต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโร งเรียนรั ฐบ าลเเละเอกชน

ก็ไ ม่ได้รับการเยี ย ว ย า ใดๆ เช่นกัน จึงขอเสนอให้รั ฐบ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็ กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

ทั้งนักเรียนในสังกัดโร งเรียนรั ฐบ าลเเละโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท

ซึ่งเป็นอัตราการเยี ยวย าเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมัติเยีย วย าช่วยเหลือ ให้เเ ก่ เ ด็กเเรกเกิด

สูงอายุ ผู้พิก าร คนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 20,345ล้านบาท

เเละมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมภาคการท่องเที่ยว

เป็นมาตรการกระตุ้ นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งเเต่ ก.ค.-ต.ค. 2563

งบประมาณ 22,400 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาท

ใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเย าวชนที่เป็นอนาคตของชาติเ สียอีก

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บาท ระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติเเล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศรษฐกิจตามนโยบายรั ฐบ าลในทางอ้อม

ไ ม่น้อยกว่าการเเ จกเเพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

ที่มา newtv