เผยหลักเกณฑ์ รับเงิน 2,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มเปราะบาง

เราไม่ทิ้งกัน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์คลิป ภาพ เเละข้อความ ระบุว่า หลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ทุกจังหวัด โควิด19 เงินผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รายละไม่เกิน 2,000 บาท ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบคลุม กลุ่มเด็ กเล็ก กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้พิกา ร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มไร้ที่พึ่ง กลุ่มชาวเขา โดยจะมีการประเมินตรวจสอบจากนักสังคมสงเคราะห์ ถึงจะได้รับการอนุมัติช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท สามารถเเจ้งเรื่องไปได้ ที่เทศกาล อบต. หรือ กรมพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบ เเละอนุมัติเงินช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ ก เย าวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิกา ร คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน เเละผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย เเละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของ โควิด19 โดยสามารถเเจ้งข้อมูล โทร.1300

อ่านเพิ่มเติม