อ่านแล้วหายสงสัย ทำมัยทำเรื่องนานจัง ทำมัยกู้ไม่ผ่าน เรารวบรวมคำตอบไว้หมดแล้ว

การลงทะเบียนขอสินเชื่อ
จำนวน 10,000 บาท และ 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

1. Q : ไม่มีบัญชีเงินฝากออมสินสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
A : ลงทะเบียนได้ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะปรากฎข้อความ “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ XXXXX แต่ไม่มีข้อมูลบัญชีเงินฝาก โปรดรอการแจ้งทาง SMS ให้ท่านนำเอกสารการขอกู้เงิน ไปติดต่อสาขาตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้” ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ไปติดต่อสาขาตาม SMS ที่ได้รับแจ้ง

2. Q : ไม่มีเลขบัญชีเงินฝาก เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนอื่นเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบไม่ให้กดลงทะเบียน
A : อาจเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำลูกค้าลงทะเบียนทำรายการใหม่อีกครั้ง โดยเว้นช่วงระยะเวลา

3. Q : มีบัญชีเงินฝากออมสิน แต่เป็นบัญชีอื่นที่ไม่ใช่เผื่อเรียกใช้เลขที่บัญชีนั้นลงทะเบียนได้หรือไม่
A : ไม่สามารถใช้ได้ ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม บัญชีเพื่อผู้เยาว์ หรือบัญชีนิติบุคคล

4. Q : การลงทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาพิมพ์ข้อมูลด้วยหรือไม่ เพราะหน้าจอขึ้นว่า “ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้”
A : ไม่มีระยะเวลาในระหว่างลงทะเบียน แต่อาจมีปัญหาระหว่างการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำลูกค้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยเว้นช่วงระยะเวลา

5. Q : กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว แต่กดลงทะเบียนไม่ได้ หน้าจอขึ้น Error ทำอย่างไร
A : เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำลูกค้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยเว้นช่วงระยะเวลา

6. Q : กรณีบัตรประชาชนไม่มีวัน เดือนเกิด มีแต่ พ.ศ. ต้องลงทะเบียนอย่างไร
A : ให้ระบุ วันเกิดเป็น 01 เดือนเกิดเป็น 01 และตามด้วยปีเกิดของตนเองตามบัตรประชาชน
กรณีทราบเดือนที่เกิด และ พ.ศ. ที่เกิด แต่ไม่ทราบวัน ให้ลูกค้าใส่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ

7. Q : ลูกค้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว 5,000 บาท จะสามารถลงทะเบียนกับออมสินได้หรือไม่
A : สามารถลงทะเบียนได้ หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคาร รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้

8. Q : ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่
A : สามารถทำได้ แต่จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญากู้เดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ) กับจำนวนเงินที่ขอกู้ครั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกินรายละ 50,000 บาท

9. Q : ลงทะเบียนกับ ธกส.แล้ว จะสามารถลงทะเบียนกับออมสินได้หรือไม่
A : หากลูกค้าลงทะเบียนกับ ธกส.แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

10. Q : ลูกค้าจำเป็นต้องมีพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินหรือไม่
A : ไม่จำเป็นต้องมีพร้อมเพย์กับธนาคารออมสิน แต่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เนื่องจากเมื่อได้รับอนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ลูกค้าแจ้งไว้

11. Q : ถ้าลูกค้าได้รับผลกระทบ แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงต้องดำเนินการอย่างไร
A : ณ วันที่ยื่นเอกสาร ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ของธนาคารให้ชัดเจน

12. Q : ถ้าลูกค้าทำงานประจำและค้าขาย แต่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ทางสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 สินเชื่อเลยหรือไม่
A : ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียน ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

13. Q : ถ้าลูกค้าลงทะเบียน 50,000 บาท แต่ขอกู้ไม่ถึง 50,000 บาท ได้หรือไม่
A : สามารถขอกู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

14. Q : ผู้กู้ติดแบล็คลิสต์ สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่
A : สามารถลงทะเบียนได้ แต่การพิจารณาอนุมัติ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคาร และความสามารถในการชำระหนี้

15. Q : กรณีเคยเป็นบุคคลล้มละลายแต่ปัจจุบันได้รับการปลดจากล้มละลายแล้วสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่
A : สามารถลงทะเบียนได้ แต่การพิจารณาอนุมัติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดของธนาคาร รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ หากไม่เข้าข่ายดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

16. Q : เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
A : ลูกค้าจะต้องรอ SMS จากธนาคาร โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมาย วันที่ 29 เมษายน และจะมีการอนุมัติจ่ายเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

17. Q : ถ้าลูกค้าลงทะเบียนได้ แต่ไม่สะดวกพิมพ์เอกสารคำขอกู้เอง สัญญากู้เงิน และหนังสือยินยอมทำอย่างไร
A : สามารถแจ้งสาขา ณ วันที่ไปยื่นเอกสารตาม SMS ที่ได้รับ สาขาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารให้ลูกค้า

18. Q : ถ้าระหว่างรอผลพิจารณา ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จะต้องทำอย่างไร
A : ธนาคารทำการจัดส่ง SMS แจ้งผลให้กับลูกค้าทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้
ในระหว่างรอผลการพิจารณาลูกค้า ไม่ควร เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ SMS จากธนาคาร แต่หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าต้องไปติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนไว้
หรือ Call Center 1115

19. Q : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสาขาที่ติดต่อต้องดำเนินการอย่างไร
A : ไม่แนะนำให้เปลี่ยนสาขา เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาสินเชื่อ

20. Q : ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณกี่วัน
A : ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อประมาณ 4-15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารในการยื่นกู้ครบถ้วน และขึ้นอยู่กับหลักประกันที่นำมายื่นกู้ด้วย

21. Q : บุคคลค้ำประกันต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่
A : สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้ 50,000 บาท บุคคลค้ำประกันต้องเป็นผู้มีอาชีพมีรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาท ขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาท ขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยต้องแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

22. Q : คนค้ำประกันติดแบล็คลิสต์สามารถค้ำประกันได้หรือไม่
A : อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนได้

23. Q : กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว หมายถึงอะไร
A : ณ วันที่กู้ ผู้ขอกู้ต้องมีประวัติชำระหนี้เป็นปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระรายเดือน และไม่มีดอกเบี้ยพักชำระ

24. Q : เมื่อลูกค้ายื่นเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาและเซ็นสัญญาเงินกู้ที่สาขาแล้วจะทราบผลการอนุมัติได้อย่างไร
A : ธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร

25. Q : กรณีลูกค้าได้รับ SMS แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ
A : ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารภายใน 3 วันทำการ

26. Q : วิธีการชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝาก แต่ลูกค้าต้องการชำระเพิ่มผ่านทางสาขาได้หรือไม่
A : ได้ ลูกค้าสามารถชำระได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

27. Q : หากลูกค้าได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องการชำระตั้งแต่งวดแรก โดยไม่ปลอดชำระ 6 เดือนสามารถทำได้หรือไม่
A : สามารถชำระได้ตั้งแต่งวดแรก โดยแจ้งความประสงค์กับสาขาที่ยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมให้หักชำระหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

28. Q : ปิดสินเชื่อก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
A : สามารถปิดสินเชื่อก่อนครบกำหนดได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดสินเชื่อก่อนกำหนด