ชัดเจนเเล้ว โอนรวดเดียว 3,000 บาท ได้เงินวันไหน กลุ่มเปราะบาง

ความคืบหน้าล่าสุดของเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สายด่วน 1300 พม. (กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์)เเจ้งว่ากำหนดการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มจะมีการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค.)รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

สำหรับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบางที่จะจ่ายประกอบไปด้วย 1.เด็ กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กเเรกเกิดจํานวน 1,394,756 คน 2.ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน เเละ 3. ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ จํานวน 1,330,529 คน รวมกลุ่มเปราะบางที่จะต้องจ่ายเงินมีจำนวน 6,781,881 คน คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,345,643,000บาท

ส่วนการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบางจะผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่มีฐานข้อมูลลงทะเบียนไว้หรือเเจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ กลุ่มเปราะบางจะได้รับเงิน 2 เด้ง โดยเด้งเเรกคือเงินอุดหนุนรายเดือนที่ได้รับตามปกติอยู่เเล้ว เเละเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ยกตัวอย่าง

1.เงินอุดหนุนบุตรที่ตามปกติจะได้เดือนละ 600 บาท ก็บวกเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้ 3,600 บาท

2.ผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามขั้นบันได 600 -1,000 บาท ก็บวกเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้ 3,600 – 4,000 บาท

3.ผู้พิการ ตามปกติจะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท ก็บวกเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้ 3,800 บาท

ส่วนกำหนดวันเเละเวลาของเงินอุดหนุนรายเดือนตามปกติจะจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งต้องรอดูว่าในรอบวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ เงินทั้ง 2 ก้อนจะเข้าพร้อมกันหรือไม่ เเต่จากข้อมูลก่อนหน้านั้นที่กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ได้เเจ้งมา มีความประสงค์จะจ่ายคนละรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน

ขณะที่คำถามที่กลุ่มเปราะบางที่มีมาโดยตลอดว่า ทำไมการจ่ายเงินถึงล่าช้า ทางกระทรวงพม.ก็ชี้เเจงว่าต้องทบทวนสิทธิ์การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวย าอื่นๆของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น เราไม่ทิ้งกัน ,เงินเยียวย าเกษตรกร,เงินช่วยเหลือประกันสังคม ดังนั้นกระบวนการต่างๆเลยล่าช้า เเละเมื่อได้บทสรุปเรื่องความซ้ำซ้อนเเล้ว ทางกระทรวงฯพม.ยังต้องตรวจสอบบัญชีว่ารายชื่อตรงไหม ,ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

รวมไปถึงการพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของเงินอุดหนุนบุตร ที่เดิมประกาศว่าจะให้เฉพาะเด็ กที่มีข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เเต่ความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้ทางหน่วยงๅนที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณารายชื่อกลุ่มที่ตกหล่น (ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค. หรือผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย เดือนเเรก อยู่ระหว่างการพิจารณา )

ถือเป็นบทสรุปล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดใดเพิ่มเติมจะรีบนำมาอัพเดทให้รับทราบโดยทั่วกัน

ที่มา ฐานเศร ษฐกิจ