ด่วน ธ.ออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

ด่วน ธ.ออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

1. ซอฟต์โลน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ) สำหรับผู้ประกอบการ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non – Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

วงเงิน 150,000 ล้านบาท ในส่วนของธนาคารออมสินได้ปล่อยไปให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว 14,800 ราย

คิดเป็นวงเงิน 136,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจะปล่อยมาตรการสินเชื่อซอฟต์โลน ก้อนใหม่วงเงิน 100,000 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ในอาจได้เห็นความคืบหน้าของการช่วยเหลือในเร็ววันนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชี่อบัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ

– ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ

– กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00%

– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม

– ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

และต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำ ที่ ธปท. กำหนด

วัตถุประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank

ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข

ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (L/T)

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการ

โดยกำหนดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพอร์ตสินเชื่อของผู้กู้แต่ละราย ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ

โดยพิจารณาเฉพาะพอร์ตลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีสถานะปกติ และต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ ระยะเวลากู้ 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี

– อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19”

หลักประกันการกู้เงิน

ให้มีหลักประกัน เช่น สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ของผู้กู้ (พอร์ตลูกหนี้) เท่ากับวงเงินกู้ โดยจดทะเบียนหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

และ/หรือ บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือ และ/หรือ หลักประกันอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

วงเงินโครงการ

วงเงิน 70,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 150,000 ล้านบาท”)

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวม ในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non – Bank

ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19” ของธนาคารออมสิน สามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งสิทธิประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท

“สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน เริ่มเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (20 ก.ค. 63)

ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว ยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

– ได้รับผลกระทบ “โควิด-19”

วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกัน

การชำระคืน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาขอสินเชื่อ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ ” สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ” ของธนาคารออมสิน สามารถกรอกข้อมูล คลิกที่นี่ gsb.or.th

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ สำหรับกรอกข้อมูล โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

นอกจากสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท ที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ธนาคารออมสินยังเคยปล่อย

สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63

และมีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ 50,000 บาท เต็มวงเงินแล้ว จึงปิดระบบการลงทะเบียนชั่วคราว จนกว่าจะมีวงเงินใหม่ออกมาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้อีกครั้ง

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ