สอน วิธีลงทะเบียนกู้เงิน สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ยังเหลืออีกเยอะ

สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด 19 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ) และไม่ใช่กลุ่มเกษตรกร ไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะ เพราะคุณสามารถกู้เงินจากสินเชื่อของธนาคารออมสินได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระและสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

โดยธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19 (เป็นมาตรการกู้เงินฉุกเฉินจาก สินเชื่อ ก้าวต่อไป เราไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท/ราย)
คุณสมบัติผู้กู้ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

สัญญาติไทย
อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (แต่ต้องมีอายุรวมของผู้กู้และระยะเวลากู้ ไม่เกิน 70 ปี)
ประกอบอาชีพอิสระ อาทิเช่น พ่อค้าแม่ค้า, ลูกค้า/รับจ้างทั่วไป, คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น (ที่ไม่ใช่การเกษตร)
มีรายได้ไม่เกิน เดือนละ 30,000 บาท
มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
ไม่ต้องมีหลักประกัน
ระยะเวลาชำระเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี (24 งวด ) โดยใน 6 งวดแรกไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ แต่จะเริ่มชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักเงินชำระในบัญชีเงินฝากของผู้กู้
ระยะเวลาการทำเรื่องกู้เงินรวมเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา จะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินของโครงงานจะหมด โดยโครงการมีวงเงินอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำเรื่องขอกู้ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หากมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้นำไปด้วย อาทิเช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพ ที่เป็นเอกสารสั่งการจากหน่วยราชการเป็นต้น
เอกสารการชำระหนี้เป็นปกติ ในกรณีที่คุณมีประวัติหนี้ค้างชำระ

วิธีการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร gsb.or.th หรือกดลงทะเบียนจากที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ธนาคารกำหนดได้ อาทิเช่น เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, ผลกระทบจาก COVID-19 และ เลขที่บัญชีของธนาคารออมสิน
รอธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 5 วัน โดยธนาคาจะแจ้งมาทาง sms ให้คุณติดต่อกลับ (หากคุณไม่ได้รับ sms หมายความว่าคุณไม่อยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)