เปิด 5 ขั้นตอนลัด ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ออมสิน 50,000 บาท รอบที่ 2

เริ่มเปิดรับลงทะเบียนเเล้ว สำหรับโครงการเปิดให้กู้เงินรอบใหม่ จากธนาคาร “ออมสิน” โดยเริ่มเปิดลงทะเบียน “สินเชื่อ”

วงเงิน 5 หมื่นบาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19 เริ่มตั้งเเต่วานนี้ (4 ส.ค.)

โดย “สินเชื่อ” ในครั้งนี้ เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกับ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ที่เคยเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงทะเบียในช่วง 15 เม.ย. 63 เเละวงเงินเต็มไปเเล้วหลังเปิดไปลงทะเบียนไม่กี่สัปดาห์ให้หลัง

สำหรับการลงทะเบียนในรอบ 2 นี้ เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นผู้มีรายได้ประจำสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

5 ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการ “สินเชื่อ” ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

ก่อนที่จะเริ่มต้นยื่นข้อมูล เพื่อขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน ควรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อก่อน โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 ประกอบด้วย

– ผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

– ผู้มีรายได้ประจำ เเต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ เเละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

– มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขสินเชื่อ

หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดเเล้ว สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือ “เงื่อนไขเเละข้อกำหนดของสินเชื่อ” เพื่อทำความเข้าใจ

เเละเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้หลังจากที่ขอสินเชื่อได้เเล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ให้กู้ตามความจำเป็นเเละความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน

– ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เเละดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

– ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้เเละจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ เเละเอกสารของผู้ค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน กำหนดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอสินเชื่อ ทั้งของผู้กู้เเละผู้ค้ำประกัน โดยเเบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้เเละคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกสารเเสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้เเละผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารเเสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ เเละเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

4. ลงทะเบียนขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน “www.gsb.or.th”

เลือก “ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท / 50,000 บาท” หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

ธนาคารจะเเจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

5. รอธนาคารพิจารณา

หลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อไปเรียบร้อยเเล้ว ธนาคารออมสินจะใช้เวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักประกันเเละเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือติดต่อในวันเวลาราชการ ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-8000

ขอบคุณ กรุงเทพ ธุรกิจ