วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour”ดึงดูดนักท่องเที่ยว

จ.อุดรธานี  ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour”ดึงดูดนักท่องเที่ยว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเครือข่ายแกนนำของชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นำมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียน สร้างรายได้และบริการทางวัฒนธรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ลานวัฒนธรรม บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำของชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.อุดรธานี นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง หัวหน้าส่วนราชกาในพื้นที่ร่วมงาน


นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในวงกว้าง และสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียนชุมชนคุณธรรมฯ

สร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียง ผู้นำชุมชนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง และขับเคลื่อนพัมนาชุมชนคุณธรรม พลัง บวร บ้านพิพิธภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนต้นแบบ สร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา สร้างกระแสการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำพลังบวร และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายแกนนำของชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน และสรุปถอดบทเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 92 คน ประกอบด้วยชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” จังหวัดอุดรธานี 24 ชุมชน จำนวน 72 คน เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 20 คน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างบสร้างสรรค์ นำอัตลักษณ์ของชุมชน มาสร้างสรรค์สินค้าและการบริการท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์ของชุมชน เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงขอเชิญทุกภาคส่วนสนับสนุน ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขยายผลระหว่างเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป